Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Ośrodek Pomocy Społecznej - Strona 5

WNIOSKI DO POBRANIA.

"Rodzina 500 plus"

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

 

Świadczenia rodzinne

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

9. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

10. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

11. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

12. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

13. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

14. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

15. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. 

16. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Fundusz alimentacyjny

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 

8. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

 

 

28.03.2012
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia postępowania sprawy nr OPS/POKL/77/2012 dot. przeprowadzenia "Wsparcia beneficjenta projektu oraz jego otoczenia, dla 14 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego." został wyłoniony wykonawca.

2012-03-28
28.03.2012
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia postępowania sprawy nr OPS/POKL/76/2012 dot. przeprowadzenia "Kursu kucharza, dla 14 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" został wyłoniony wykonawca.

2012-03-28
20.02.2012
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia "Kurs kucharza, dla 14 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.".

Termin składania ofert - do dnia 06 marca 2012r. do godz. 15.00
20.02.2012
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia "Wsparcia beneficjenta projektu oraz jego otoczenia, dla 14 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.".

Termin składania ofert - do dnia 06 marca 2012r. do godz. 15.00
05.09.2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju kończy realizację projektu pn. „Szansa integracji w Szczawnie Zdroju”. Środki zostały pozyskane przez Ośrodek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
01.08.2011
Przedstawiamy ciąg dalszy dokumentacji zdjęciowej dot. przeprowadzonego przez Ośrodek kursu profesjonalnej obsługi magazynu.
10.07.2011
Przedstawiamy krótką dokumentację zdjęciową dot. przeprowadzonego przez Ośrodek kursu profesjonalnej obsługi magazynu.
17.05.2011
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia postępowania sprawy nr 80/03/2011 dot. przeprowadzenia "Wsparcia beneficjenta projektu oraz jego otoczenia, dla 8 osób" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został wyłoniony wykonawca.
09.05.2011

               

Od 4 lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju realizuje projekt systemowy pn. "Szansa integracji w Szczawnie-Zdroju" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Pro­mocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

02.05.2011
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia "Wsparcia beneficjenta projektu oraz jego otoczenia, dla 8 osób".

Termin składania ofert - do dnia 09 maja 2011r. do godz. 15.00
« 1 2 3 4 5 6 »
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl