Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Ośrodek Pomocy Społecznej - Strona 4

WNIOSKI DO POBRANIA.

"Rodzina 500 plus"

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

 

Świadczenia rodzinne

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

9. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

10. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

11. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

12. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

13. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

14. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

15. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. 

16. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Fundusz alimentacyjny

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 

8. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

 

 

05.04.2013
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie "Wsparcia beneficjenta projektu oraz jego otoczenia, dla 12 osób współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zwraca sie z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty dot. przeprowadzenia ww. kursu.

Szczegóły zapytania oraz pliki do pobrania poniżej ...

2013-04-05
04.04.2013
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia postępowania sprawy nr OPS/POKL/121/2013 dot. przeprowadzenia "kurs fryzjerstwa dla 6 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" został wyłoniony wykonawca.

2013-04-05
04.04.2013
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju uprzejmie informuje, że w wyniku zakończenia postępowania sprawy nr OPS/POKL/120/2013 dot. przeprowadzenia "kurs kierowcy wózków jezdniowych dla 6 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" został wyłoniony wykonawca.

2013-04-05
20.03.2013
Zapytanie ofertowe na "kurs kierowcy wózków jezdniowych dla 6 osób"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zwraca sie z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty dot. przeprowadzenia ww. kursu.

Szczegóły zapytania oraz pliki do pobrania poniżej ...
20.03.2013
Zapytanie ofertowe na "kurs fryzjerstwa dla 6 osób"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zwraca sie z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty dot. przeprowadzenia ww. kursu.

Szczegóły zapytania oraz pliki do pobrania poniżej ...
12.03.2013
Rekrutacja do udziału w projekcie systemowym "Feniks - program reintegracji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu wałbrzyskiego"

Trwa rekrutacja do nowego projektu systemowego "Feniks...". Nabór trwa do 29 marca 2013r. i prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20.

Szczegóły poniżej ...
23.02.2013
ZASADY udzielania świadczeń rodzinnych

pobierz jako PDF - zasady_udzielania
22.02.2013

 

Kierownik – Anna Tumas pok. nr 3

Pracownicy socjalni – Hanna Dec, Wiesława Wójcik, Barbara Lempart pok. nr 2

Inspektor świadczeń rodzinnych - Lidia Miedzielska pok. nr 4

Główny księgowy – Krystyna Kopinowska pok. nr 8

 

Telefon: 74/ 849 39 02/03/04/08

13.08.2012

Kolejna edycja za nami !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zakończył realizację
V edycji projektu "Szansa integracji w Szczawnie Zdroju" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

01.06.2012
W tym roku po raz piąty Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju realizuje projekt systemowy pt. "Szansa integracji w Szczawnie Zdroju" współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
« 1 2 3 4 5 6 »
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl