Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Ośrodek Pomocy Społecznej

28.12.2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Szczawno Zdrój, 28.12.2017r.

Nr sprawy: OPS.719.11.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

 

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

Przedmiot zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:

 

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

 

w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Osi  Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

szczegóły poniżej...

Termin realizacji zamówienia – styczeń 2018 do kwiecień 2018r.

 

Opis przedmiotów oraz zakresów częściowych zamówień

 

Zamawiający zaprasza do przedstawienia ofert na realizację częściowych zamówień:

 

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 

Częściowe zamówienie nr 1

Szkolenie z zakresu pielęgnacji terenów zielonych (dalej jako „Szkolenie - Tereny zielone”) dla grupy 6 osób, przy czym:

 1. Uczestnikami Szkolenia – Tereny zielone będą uczestnicy Projektu AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJUw wieku 23-64 lata (dalej jako „Uczestnicy”).
 2. Zamawiający przewiduje organizację Szkolenia – Tereny zielone dla jednej grupy szkoleniowej składającej się z 6 (słownie: sześciu) Uczestników (dalej jako grupa szkoleniowa).
 3. Zamawiający wskaże wybranemu wykonawcy, w trybie roboczym, termin realizacji zamówienia, listę Uczestników kursu, na co najmniej 3 dni przed planowanym kursem.
 4. Zajęcia w zakresie Szkolenia – Tereny zielone (praktyczne i teoretyczne) organizowane będą na terenie gminy Szczawno Zdrój lub odległości do 2 km od siedziby Zamawiającego (mierzonej w mapie Google). W innym przypadku, wybrany wykonawca zobowiązany jest w kosztach Szkolenia – Tereny zielone ująć kwotę związaną z transportem grupy szkoleniowej na zajęcia.
 5. Minimalny zakres Szkolenia – Tereny zielone, powinien obejmować:

- zasady BHP w zakresie pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych, przygotowanie terenu, wysiewanie roślin, sadzenie i przesadzanie roślin, przycinanie roślin, nawożenie roślin, nawadnianie roślin, zakładanie i pielęgnacja trawników, usuwanie chwastów, prace porządkowe i roboty ziemne.

 1. Łączna liczba godzin Szkolenia – Tereny zielone wynosi 100 godzin lekcyjnych, z czego 25 godzin to zajęcia teoretyczne, z 75 godzin zajęcia praktyczne.
 2. Za rekrutację Uczestników odpowiada Zamawiający.
 3. Wybrany wykonawca odpowiada za:
  1. Opracowanie materiałów szkoleniowych (dydaktycznych) dla Uczestników – 6 sztuk + 1 sztuka dla Zamawiającego,
  2. Zapewnienie sali na realizację części teoretycznej oraz miejsca odbywania części praktycznej,
  3. Zapewnienie zestawu szkoleniowego obejmującego teczkę, notes i długopis.
 4. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania dla Uczestników egzaminu i pokrycia jego kosztów.
 5. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do:

- przeprowadzenia Szkolenia – Tereny zielone zgodnie ze standardami i programami szkoleń spełniającymi wymagania określone przepisami prawa,

- zapewnienia odzieży ochronnej, jeśli jest wymagana przepisami prawa,

- przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy,

- przygotowania ankiet ewaluacyjnych (wejścia i wyjścia) dla uczestników badających poziom wiedzy w tematyce kursu,

- przeprowadzenia zajęć w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego w trybie roboczym,

- przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia szkolenia:

 • wykazu Uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy ukończyli szkolenie,
 • kserokopii CERTYFIKATÓW potwierdzających nabycie kwalifikacji,
 • list obecności szkolenia,
 • list odbioru materiałów szkoleniowych,
 • list odbioru zestawu szkoleniowego,
 • wykazu Uczestników, którzy nie skończyli Szkolenia i wykazu Uczestników, którzy nie zdali egzaminu,
 • ankiet ewaluacyjnych, o których mowa wyżej.

- odpowiedniego oznaczania wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usług tj. materiałów dydaktycznych, list obecności, list odbioru i innych zgodnie z wytycznymi UE.

Dokument musi zawierać m.in. szczegółowy zakres programowy szkolenia oraz liczbę godzin szkolenia.

Wymienione powyżej zadania:

 1. będą wykonywane przez wybranego wykonawcę w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2018r.
 2. zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym wykonawcą po dokonaniu wyboru ofert.

 

Częściowe zamówienie nr 2

Szkolenie - Kucharz z obsługą kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych dla grupy 9 osób, przy czym:

 1. Uczestnikami Szkolenia – Kucharz z obsługą kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych (dalej jako „Szkolenia – Kucharz), będą uczestnicy Projektu AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJUw wieku 23-64 lata (dalej jako „Uczestnicy”).
 2. Zamawiający przewiduje organizację Szkolenia – Kucharz dla jednej grupy szkoleniowej składającej się z 9 (słownie: dziewięciu) Uczestników (dalej jako grupa szkoleniowa).
 3. Zamawiający wskaże wybranemu wykonawcy, w trybie roboczym, termin realizacji zamówienia, listę Uczestników kursu, na co najmniej 3 dni przed planowanym kursem.
 4. Zajęcia w zakresie Szkolenia – Kucharz (praktyczne i teoretyczne) organizowane będą na terenie gminy Szczawno Zdrój lub odległości do 2 km od siedziby Zamawiającego (mierzonej w mapie Google). W innym przypadku, wybrany wykonawca zobowiązany jest w kosztach Szkolenia – Kucharz, ująć kwotę związaną z transportem grupy szkoleniowej na zajęcia.
 5. Minimalny zakres Szkolenia – Kucharz, powinien obejmować:

przepisy BHP, podstawowe wiadomości z zakresu terminologii kulinarnej, organizacja miejsca pracy, zasady obsługi konsumenta (klienta), organizacja przyjęć okolicznościowych, sporządzanie i serwowanie zakąsek, charakterystyka i sporządzanie dań zasadniczych, procesy gotowania, pieczenia, smażenia, grillowania, składniki pokarmowe i ich rola w organizmie człowieka, dekoracja stołów, prezentacja potraw oraz prawa i obowiązki kasjera, sprzedaż towarów i usług za pomocą kodów i czytnika kodów kreskowych, anulowanie paragonu (storno), raporty kasowe, rabaty procentowe i kwotowe, programowanie kasy fiskalnej, identyfikacja karty płatniczej, sprzedaż, anulowanie, zwroty, raporty.

Ponad wyżej wymienione zagadnienia dopuszczalne jest uzupełnienie i wzbogacenie programu o zagadnienia związane tematycznie ze szkoleniem.

 1. Szkolenie powinno być zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego,  poświadczającego udział w szkoleniu zawodowym oraz wydaniem certyfikatu lub innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawalnego w danym środowisku, sektorze lub branży, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje i uprawnienia uznawane w krajach UE, które można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS.  
 2. Łączna liczba godzin Szkolenia – Kucharz wynosi 140 godzin lekcyjnych, obejmujących zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.
 3. Wykonawca sfinansuje uczestnikom kursu:

- badania lekarskie w tym opłaci i wyrobi Książeczki sanitarno-epidemiologiczne dla każdego Uczestnika kursu,

- zapewnia w ramach usługi opłatę egzaminacyjną,

- inne opłaty konieczne do ukończenia kursu i zapewniające możliwość przystąpienia do egzaminu.

 1. Za rekrutację Uczestników odpowiada Zamawiający.
 2. Wybrany wykonawca odpowiada za:
  1. Opracowanie materiałów szkoleniowych (dydaktycznych) dla Uczestników – 9 sztuk + 1 sztuka dla Zamawiającego,
  2. Zapewnienie sali na realizację części teoretycznej oraz miejsca odbywania części praktycznej,
  3. Zapewnienie zestawu szkoleniowego obejmującego teczkę, notes i długopis.
 3. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania dla Uczestników egzaminu i pokrycia jego kosztów.
 4. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do:

- przeprowadzenia Szkolenia – Kucharz, zgodnie ze standardami i programami szkoleń spełniającymi wymagania określone przepisami prawa,

- zapewnienia odzieży ochronnej, jeśli jest wymagana przepisami prawa,

- przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy,

- przygotowania ankiet ewaluacyjnych (wejścia i wyjścia) dla uczestników badających poziom wiedzy w tematyce kursu,

- przeprowadzenia zajęć w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego w trybie roboczym,

- przekazania Zamawiającemu w terminie 10 dni od zakończenia szkolenia:

 • wykazu Uczestników (skierowanych przez Zamawiającego), którzy ukończyli szkolenie,
 • kserokopii CERTYFIKATÓW/Zaświadczeń potwierdzających nabycie kwalifikacji,
 • list obecności szkolenia,
 • list odbioru materiałów szkoleniowych,
 • list odbioru zestawu szkoleniowego,
 • list odbioru Książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
 • wykazu Uczestników, którzy nie skończyli Szkolenia i wykazu Uczestników, którzy nie zdali egzaminu,
 • ankiet ewaluacyjnych, o których mowa wyżej.

- odpowiedniego oznaczania wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją usług tj. materiałów dydaktycznych, list obecności, list odbioru i innych zgodnie z wytycznymi UE.

Dokument musi zawierać m.in. szczegółowy zakres programowy szkolenia oraz liczbę godzin szkolenia.

 

Wymienione powyżej zadania:

 1. będą wykonywane przez wybranego wykonawcę w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2018r.
 2. zostaną uszczegółowione w umowie zawartej z wybranym wykonawcą po dokonaniu wyboru ofert.

 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania zamówienia, tj., aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),
 2. posiadania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych potwierdzonego złożoną kserokopią dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz stosownym oświadczeniem,
 3. posiadania doświadczenia zawodowego wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat, z należytą starannością, co najmniej trzech usług obejmujących swoim zakresem szkolenia/kursy o tematyce odpowiadającej przedmiotom zamówienia, dla min. sześciu osób dla każdego z zadań odrębnie z potwierdzeniem, że usługa została wykonana należycie,
 4. wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkolenia/kursu i posiadającą doświadczenie minimum 3 letnie w prowadzeniu szkoleń/kursów o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia dla danego zadania, na które zostanie złożona oferta oraz osobą do sprawowania nadzoru nad organizacją kursów i realizacją programu merytorycznego, potwierdzonego złożonym stosownym oświadczeniem oraz innymi dokumentami,
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w systemie podwykonawstwa,
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę cenową na dowolną ilość zadań, podając odrębną kwotę dla każdego zamówienia,
 7. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju (stanowiące załącznik do zamówienia).

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na postawie dołączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

 

Zaoferowane ceny powinny uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach danego częściowego zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją danego częściowego zamówienia.

 

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną, a do oferty musi być dołączony dokument wykazujący umocowanie takiej osoby do reprezentowania/występowania w imieniu wykonawcy.

 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na realizację zadania nr 1/2/3, w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”.

Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego pok. nr 2 lub pocztą, do dnia 12.01.2018r. do godz.10.00 (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej Ośrodka: www.szczawno-zdroj.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Kierownik Ośrodka,  tel. 748438681, od godz. 800 do godz. 1400.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru oferty.        
 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje,
  że posiada odpowiednie doświadczenie i uprawnienia o, których mowa w zapytaniu, poprzez kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, które należy załączyć do oferty.
 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 4. Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%
 5. Termin związania ofertą: 30 dni.
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniem Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług przez naszą jednostkę powinny zawierać dane „nabywcy” określone w następujący sposób:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno Zdrój
NIP: 886-25-72-767

 

Odbiorca i płatnik faktur:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno Zdrój

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

 

Inne informacje:

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wszelkiej dokumentacji z zajęć na dokumentach oznakowanych logotypami EFS i UE zgodnie z Wytycznymi.

 

28.12.2017r.  Anna Tumas 

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załączniki:

 1. Wzór oferty i Oświadczenie - wersja DOC (Word)
 2. Wzór oferty i Oświadczenie - wersja ODT (LibreOffice)
powrót
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl