Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Ośrodek Pomocy Społecznej

WNIOSKI DO POBRANIA.

"Rodzina 500 plus"

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

 

Świadczenia rodzinne

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

9. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

10. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

11. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

12. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

13. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

14. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

15. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. 

16. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Fundusz alimentacyjny

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 

8. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

 

 

08.02.2018

Szczawno Zdrój, 12.01.2018r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

 

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 
Kucharz z obsługą kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych dla grupy 9 osób 
 

w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU” 
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Osi  Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania jw., została wybrana oferta złożona w dniu 30.01.2018 r. przez: 

 
Roman Kogut Dolnośląski Ośrodek Szkolenia Kadr ALFA; ul. Ludowa 1c; 58-300 Wałbrzych, z kwotą „brutto” 17.010,00,00 zł  (słownie  „brutto”: siedemnaście tysięcy dziesięć złotych).

 

             Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Szczawnie Zdroju
           Anna Tumas

16.01.2018

Szczawno Zdrój, 16.01.2018r.

Nr sprawy: OPS.60.01.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

 

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

Przedmiot zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:

 

 

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

 

w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Osi  Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 

 

szczegóły poniżej...

12.01.2018

Szczawno Zdrój, 12.01.2018r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

 

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

 

w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego z Osi  Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania jw., nie została wybrana żadna oferta

 

             Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Szczawnie Zdroju
           Anna Tumas

28.12.2017

Szczawno Zdrój, 28.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

 

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

WÓZKI WIDŁOWE

w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Osi  Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania jw., została wybrana oferta złożona w dniu 18.12.2017 r. przez:

Ośrodek Szkolenia Technicznego, Plac Skarżyńskiego 1; 58-301 Wałbrzych, z kwotą „brutto” 5850,00 zł  (słownie „brutto”: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

 

             Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Szczawnie Zdroju
           Anna Tumas

28.12.2017

Szczawno Zdrój, 28.12.2017r.

Nr sprawy: OPS.719.11.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

 

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

Przedmiot zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:

 

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

 

w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Osi  Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

szczegóły poniżej...

19.12.2017

Szczawno Zdrój, 19.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

 

realizacja w roku 2018 usług opiekuńczych
dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczawnie-Zdroju

 

Niniejszym uprzejmie informuję że w wyniku zakończenia postępowania jw. została wybrana oferta złożona przez:


Zakład Usług Opiekuńczych „RUT" Bogumił Szymański  – ze stawką 18,50 zł za realizację za 1 godziny usług opiekuńczych

 

             Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Szczawnie Zdroju
           Anna Tumas

19.12.2017

Szczawno Zdrój, 19.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

 

Terapia psychologiczna, rodzinna/psychospołeczna
dla 15 osób
ramach realizacji projektu „
AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania jw., została wybrana oferta złożona przez:

1. Panią Alicję Błaszko – terapia rodzinna/psychospołeczna kwota „brutto” 90,00 zł  (słownie  „brutto”: dziewięćdziesiąt złotych) za godzinę zegarową zajęć.

2. Panią Annę Podymę – terapia psychologiczna kwota „brutto” 90,00 zł  (słownie  „brutto”: dziewięćdziesiąt złotych) za godzinę zegarową zajęć.

 

             Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Szczawnie Zdroju
           Anna Tumas

19.12.2017

Szczawno Zdrój, 19.12.2017r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

 

Poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, mediacja rodzinna oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach-zajęcia grupowe
dla 15 osób
w ramach realizacji projektu „
AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania jw., została wybrana oferta złożona przez:

Panią Alicję Błaszko – kwota „brutto” 110,00 zł  (słownie  „brutto”: sto dziesięć złotych) za godzinę zegarową zajęć.

 

             Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Szczawnie Zdroju
           Anna Tumas

08.12.2017

Szczawno Zdrój, 08.12.2017r.

Nr sprawy: OPS.671.11.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

 

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

Przedmiot zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:

 

Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

 

w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Osi  Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, 9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

szczegóły poniżej...

06.12.2017
14:48

                                                                                     

 

 

                                                                                                                                      Szczawno-Zdrój 6.12.2017

 

 

Nr. OPS. 661.2017                   

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację w roku 2018 usług opiekuńczych
dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczawnie-Zdroju

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwracam się prośba o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na:

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

 

1) Realizacja w roku 2018 usług opiekuńczych dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju. Przez usługi opiekuńcze  należy rozumieć usługi dostosowane do potrzeb osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych wynikających  z rodzaju schorzenia.

2) Wykonywanie zamówień odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, na terenie miasta w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych wykonanie usługi nastąpi w soboty, niedziele i święta.

3) Szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia  usług opiekuńczych w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie  3620 godzin .

4) Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług opiekuńczych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

5) Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenia usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta wg stawek określonych w formularzu ofertowym.

6) Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.

7) Cena musi być określona w złotych (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) Oferowana cena winna być podana cyfrowo i słownie.

9) Dane osobowe klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju skierowanych do świadczenia im usług opiekuńczych  będą przekazywane Wykonawcy na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku , poz. 922)

 

 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO, zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃ:

Od   01.01.2018 do  31.12.2018 r.

1 2 3 4 5 6 »
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl