Menu szczawno-zdroj.pl
Zapraszamy na Instagram Senior Wigor

Ośrodek Pomocy Społecznej

WNIOSKI DO POBRANIA.

"Rodzina 500 plus"

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

 

Świadczenia rodzinne

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

9. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

10. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

11. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

12. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

13. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

14. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

15. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r. 

16. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

 

Fundusz alimentacyjny

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY 

8. WZÓR ZAŚWIADCZENIA O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW

 

 

29.08.2017
08:50

Wałbrzych, dnia 29.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

Poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych

dla 15 osób

ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania jw.,została wybrana oferta złożona w dniu 28.08.2017 oferta przez :

1.Pana Łukasza Zawojak kwota „brutto’’ 110 zł (słownie „brutto” sto dziesięć złotych ) za godzinę zegarowa zajęć.

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szczawnie Zdroju

Anna Tumas

 

 

29.08.2017
08:47

Wałbrzych, dnia 29.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

Poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych

dla 15 osób

ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania jw.,została wybrana oferta złożona w dniu 28.08.2017 oferta przez :

1.Pana Łukasza Zawojak kwota „brutto’’ 90 zł (słownie „brutto” dziewięćdziesiąt złotych ) za godzinę zegarowa zajęć.

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szczawnie Zdroju

Anna Tumas

21.08.2017

Szczawno Zdrój, 21.08.2017r.

Nr sprawy: OPS.462.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

 

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

Przedmiot zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych

dla 15 osób

ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

21.08.2017

Szczawno Zdrój, 21.08.2017r.

Nr sprawy: OPS.463.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

 

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

Przedmiot zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych

dla 15 osób

ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

21.08.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:


Treningi kompetencji i umiejętności społecznych zajęcia grupowe
dla 15 osób
w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

szczegóły poniżej ...

21.08.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:

Specjalistyczne poradnictwo prawne/rodzinne/psychologiczne
dla 15 osób
w amach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

szczegóły poniżej...

21.08.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:


Poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
dla 15 osób
w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ORAZ

 

Poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
dla 15 osób
w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania jw., nie została złożona żadna oferta.                            Kierownik
                            Ośrodka Pomocy Społecznej
                            w Szczawnie Zdroju
                            Anna Tumas

21.08.2017

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju działania pt:


Asystent rodziny - przeprowadzenie usług wsparcia i aktywizacji rodzin beneficjenta projektu oraz jego otoczenia -
dla 15 osób (1 asystent dla 5 osób)
w ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szczegóły poniżej...

10.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

Zamawiający  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju
Przedmiot  zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Treningi kompetencji i umiejętności społecznych zajęcia grupowe dla 15 osób
ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

10.08.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

Zamawiający  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju
Przedmiot  zamówienia – ogłoszenie naboru na realizację zadania:


Specjalistyczne poradnictwo prawne/rodzinne/psychologiczne dla 15 osób
ramach realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZAWNIE ZDROJU”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły poniżej...

1 2 3 4 5 6 »
Nasi Partnerzy
Informacja Turystyczna - obrazek Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl