Aktualne dofinansowania

Dotacja celowa na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju Nr XVI/73/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIII/48/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku, w związku z § 1 ust. 4 w/wym. uchwały ogłaszam z dniem 1 czerwca 2022 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych.

1. Zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych na ternie Gminy Szczawno- Zdrój, określa Regulamin udzielania dotacji stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szczawna-Zdroju Nr 94/2022 z dnia 20 maja 2022 r.
2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do w/wym. Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju.
3. Wypłata dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku o rozlicznie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do w/wym. uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju.
4. Wysokość środków dotacji celowej na dofinansowanie wykonania systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych określa Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju w uchwale budżetowej.
5. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:
• Wniosek o udzielenie dotacji można składać:
– w formie papierowej w punkcie przyjęć interesantów pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. T. Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój.
– elektronicznie za pośrednictwem platformy e PUAP.
• Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.szczawno-zdroi.pi lub w punkcie przyjęć interesantów pok. nr 2 na parterze Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.
• Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2022 można składać do dnia 30.09.2022r., a wniosek o rozliczenie dotacji nie później niż do 30 listopada roku, w którym udzielono dotacji.
6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji:
Ocena formalna i merytoryczna wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w Regulaminie udzielania dotacji stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szczawna-Zdroju Nr 94/2022 z dnia 20 maja 2022 r.
7. Informacje dodatkowe
• Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń,
• Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jestjednoznaczne z uzyskaniem dotacji,
• Liczba przyznanych dotacji celowych limitowana jest wysokością środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.
• Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Szczawnie-Zdroju.

Załącznik nr 1 – regulamin

Załącznik nr 2 – wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik nr 3 – wniosek o rozliczenie dotacji

Uchwała nr XVI/73/19 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Uchwała nr XXIII/48/20 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

Burmistrz Szczawna–Zdroju Marek Fedoruk