Aktualne dofinansowania

"Czyste Powietrze 2.0" - dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych - program ogólnopolski

Informuję, że w Urzędzie Gminy Szczawno-Zdrój od lipca uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dla Mieszkanców Szczawna-Zdroju. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przekazywane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Trzy razy w tygodniu, w każdy poniedziałek, środę i czwartek  w godz.:

od 13.00 do 15.30 

oraz w każdy wtorek w godz.:

od 14.00 do 16.30

Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację dotyczącą programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie, ze względu na usprawnienie pracy punktu konsultacyjnego, zwracam się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania z pracownikiem tutejszego urzędu ( tel. 74 849 39 21).

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu:

https://beneficjent.wfosigw.wroclaw.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielanie informacji osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • przedstawianie korzyści płynące z przystąpienia do Programu,
  • wspieranie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
  • pomaganie przy wypełnianiu wniosków,
  • przekazywanie do WFOŚiGW wersji papierowej wniosku o dofinansowanie,
  • udzielanie pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania

      w tym, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacjahttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Program priorytetowy Czyste Powietrza  program priorytetowy

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Czyste-Powietrze-program-priorytetowy-NFOSiGW-1.pdf

Dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Funkcjonowanie punktu umożliwi i zachęci  Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Szczawno Zdrój.

Pamiętajmy!

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel

Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk