Inwestycje

Dokumenty

Programy Rozwoju

1. Strategia Rozwoju Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2020-2030

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Uchwa%C5%82a%20nr%20XIX.3.20%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20Strategii.pdf

2. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/strategia_rozwoju_aglomeracji_walbrzyskiej_do_2030_r.pdf

3. Strategia Rozwoju Sudety 2030

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/strategia_rozwoju_sudety_2030_kolor_0.pdf

4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020(23) Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/LSR%20Kwiat%20Lnu%20grudzie%C5%84%202015.pdf

Planowanie przestrzenne

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/XLV-2-18%20MPZP%20strefa%20A.pdf

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej położonego w obrębie miasta Szczawna-Zdroju

http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/?id=80818

3. UCHWAŁA NR XLVI/22/02 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawna Zdroju w granicach obszaru objętego rysunkiem planu. Pdf w mailu

4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2017 – 2020

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Nr%2071%20%202017%20Program%20opieki%20nad%20zabytkami.pdf

5. Statut Uzdrowiska Szczawno-Zdrój

Pdf w mailu

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Uchwa%C5%82a%20nr%20XIX.7.20%20w%20sprawie%20statutu%20Uzdrowiska.pdf

Ochrona Środowiska

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/?id=126859

2. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SZCZAWNO-ZDRÓJ NA LATA 2015-2032

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Program%20Usuwania%20Azbestu%20-%20Szczawno-Zdr%C3%B3j.pdf

3. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Uchwa%C5%82a%20nr%20XIX.4.20%20w%20sprawie%20planu%20dzia%C5%82a%C5%84%20na%20rzecz%20energii%20i%20klimatu.pdf

Polityka Społeczna

1. Gminny Program Rewitalizacji Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój na lata 2016-2025

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Nr%2073%20-%202016%20Przyj%C4%99cie%20GPR.pdf

2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Uchwa%C5%82a%20nr%20XVIII.2.20%20Program%20Profilaktyki%20na%202020%20rok%20r.pdf

3. Program współpracy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2020

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Uchwa%C5%82a%20XV.66.19%20Program%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20z%20OPP%20na%202020%20rok.pdf

Uchwała Nr XX_33_12 – 2012 Statut Uzdrowiska Szczawna-Zdroju.pdf