Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 5

31.08.2021
14:59

Zostało zrealizowane zadanie „Publiczny internet dla każdego w Gminie Szczawno-Zdrój”  w ramach Działania nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" POPC

Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu"

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 64 368 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 54 712,80 zł.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 9 655,20 zł.

 

Publiczne punkty dostępu zostały zainstalowane w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej oraz w instytucjach użyteczności publicznej. Utworzono 10 zewnętrznych i 2 wewnętrznych punktów dostępu w następujących lokalizacjach:

- zewnętrzne:

Chełmiec, Wieża widokowa – 1 szt.,

ul. Okrężna przy Wieży widokowej „Anna",– 1szt.,

ul. Kościuszki 17 przy Urzędzie Miejskim – 3 szt.,

ul. Ofiar Katynia 4 przy Przedszkolu Miejskim – 1 szt.,

ul. Wojska Polskiego 4a przy Bibliotece Miejskiej – 1 szt.,

Rondo przy ul. Kolejowej – 1 szt.,

Rondo u zbiegu ulic Solickiej, Kościuszki i Równoległej - 2 szt.,

- wewnętrzne:

Biblioteka Miejska, ul. Wojska Polskiego 4a – 1 szt.,

Przedszkole Miejskie, ul. Ofiar Katynia 4 – 1 szt.

 

 

 

 

31.08.2021
07:34

Informuję, że w Urzędzie Gminy Szczawno-Zdrój od lipca uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przekazywane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Trzy razy w tygodniu, w każdy poniedziałek, środę i czwartek  w godz.:

od 13.00 do 15.30 

oraz w każdy wtorek w godz.:

od 14.00 do 16.30

Mieszkańcy naszej Gminy, będą mogli uzyskać informację dotyczącą programu „Czyste Powietrze”.

Jednocześnie, ze względu na usprawnienie pracy punktu konsultacyjnego, zwracam się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania z pracownikiem tutejszego urzędu ( tel. 74 849 39 21).

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu:

https://beneficjent.wfosigw.wroclaw.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

  • udzielanie informacji osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • przedstawianie korzyści płynące z przystąpienia do Programu,
  • wspieranie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
  • pomaganie przy wypełnianiu wniosków,
  • przekazywanie do WFOŚiGW wersji papierowej wniosku o dofinansowanie,
  • udzielanie pomocy Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania

      w tym, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacjahttps://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Program priorytetowy Czyste Powietrza program priorytetowy

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Czyste-Powietrze-program-priorytetowy-NFOSiGW-1.pdf

Dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Czyste Powietrzeprogram priorytetowy – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 1 do programułączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programukoszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programukoszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Funkcjonowanie punktu umożliwi i zachęci  Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Szczawno Zdrój.

Pamiętajmy!

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel.

                                                                                 

Burmistrz Szczawna – Zdroju

        /-/    Marek Fedoruk

 

31.08.2021

 

5 tys. zł dotacji do wymiany ogrzewania.

Z 2 do 5 tys. zł podwyższona została kwota dotacji gminnej w Szczawnie-Zdroju na zmianę ogrzewania – z tradycyjnego na ekologiczne. Uchwałę w tej sprawie burmistrz Marek Fedoruk przedłożył Radzie na sesji w dniu 18 października.

Nowe zapisy zwiększyły znacząco kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania, aby je otrzymać należy spełnić jeden, podstawowy warunek: zlikwidować źródło ciepła na paliwo stałe.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wraz z załącznikami do formularza.
Do wniosku wnioskodawca dołącza:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości albo tytuł prawny do władania nieruchomością wraz ze zgodą właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na przeprowadzenie prac lub robót, w przypadku, gdy on nie jest wnioskodawcą;
2) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
3) potwierdzenie zgłoszenia robót, albo pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;
4) kosztorys przewidywanych prac lub robót.

Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

- Jest to kolejny element działań, mających na celu ograniczanie tzw. niskiej emisji i poprawę jakości powietrza w naszym mieście – komentuje Marek Fedoruk burmistrz Szczawna-Zdroju. – A przypomnę tylko, że jest ich sporo: to monitoring jakości powietrza poprzez zakup 6 mobilnych sensorów,
prowadzona jest kampania informacyjna Straży Miejskiej dla mieszkańców "Nie pal śmieci, bo trujesz siebie i innych" - w tym sezonie nałożono już kilka mandatów na palących "byle czym"; systematycznie prowadzone są kontrole.
Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków unijnych do wymiany kotłów pn. "Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej". Czekamy wciąż na rozstrzygnięcie konkursu, planuje się dopłaty dla ponad 100 systemów ogrzewania – wysokość dotacji to 70 % kosztów.
Urząd Miejski wspólnie z PGNiG i PSG działa w zakresie udzielania wsparcia i pomocy merytorycznej mieszkańcom, którzy są zainteresowani zmianą systemu ogrzewania - tel. 693781536 oraz na spotkaniach konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w 1 i 3 piątek miesiąca, zaś szczawieńska Straż Miejska uczestniczy właśnie w cyklu szkoleń dotyczących kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych.

Apelujemy także do wszystkich mieszkańców: jeśli ktoś w Waszej okolicy zatruwa powietrz - warto zadzwonić i zgłosić strażnikom miejskim - tel. 606 743 008.

UCHWAŁA NR VII/21/15

Uchwała XIV/49/19  -  Zmiana zasad dotacji do zmiany ogrzewania

Uchwała nr XXXV/48/21 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 - wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje

Załącznik nr 2 - rozliczenie udzielonej dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Małgorzata Smolan, tel. 74 849 39 21.

26.07.2021
15:10

20.07.2021
11:19

              

W piątek 16.07.2021 r. odbyły się dwa spotkania organizowane przez Gminę Szczawno - Zdrój
oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dotyczące projektu
“Wsparcie dla Przedsiębiorczych”. Wszystkich zebranych w Teatrze Zdrojowym serdecznie przywitał
Zastępca Burmistrza Marek Ćmikiewicz oraz Wiceprezes Zarządu DARR S.A. Artur Sawrycz.
Projekt wspiera osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej
w dofinansowaniu wydatków niezbędnych do poniesienia w początkowym okresie prowadzenia firmy.
 Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:
https://www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/


Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za zainteresowanie projektem,
życzymy powodzenia w uzyskaniu bezzwrotnych środków finansowych
na rozpoczęcie działalności oraz sukcesów w prowadzeniu firm.
W trakcie spotkań uruchomiony był Mobilny Punkt Szczepień
gdzie osoby zainteresowane mogły skorzystać z przyjęcia szczepionki.

Zapraszamy na kolejne spotkania, o których będziemy informować na bieżąco.

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl