Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności - Strona 36

14.11.2018
11:27

AKCJA RUPIEĆ – WYSTAWKA

Informujemy, że na terenie gminy Szczawno-Zdrój zostanie przeprowadzona zbiórka w formie „ wystawki”

             • odpadów wielkogabarytowych m.in. szaf, sof, wersalek, foteli, krzeseł, stołów itp.

             • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. lodówek, telewizorów, lamp, drukarek itp.

 

W dniach 26-27 listopada odpady zostaną odebrane z ulic:

 

Akacjowa, Aleja Spacerowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Boczna, Bolesława Chrobrego, Górna, Graniczna, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Krótka, 3 Maja, Adama Mickiewicza, Osiedle Solicowo, Nizinna, Obrońców Westerplatte, Okólna, Pocztowa, Bolesława Prusa,
Księdza Jerzego Popiełuszki, Ratuszowa,
Różana, Saperów, Melchiora Wańkowicza, Ułanów Nadwiślańskich,
Stefana Żeromskiego.

 

Mieszkańcy ww. ulic proszeni są o wystawienie wymienionych odpadów 26 listopada 2018r. przy własnych pojemnikach na odpady,
w miejscu widocznym dla ich odbiorcy, w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia.

 

W dniach 29-30 listopada odpady zostaną odebrane z ulic:

 

Bohaterów Warszawy, Bukowa, Fryderyka Chopina, Jesionowa, Klonowa, Tadeusza Kościuszki, Kwiatowa, Lipowa,

Generała Józefa Łączyńskiego, Narciarska, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Okrężna, Plac Wolności, Ignacego Potockiego, Równoległa, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Solicka, Topolowa, Wczasowa, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Zacisze.

 

Mieszkańcy ww. ulic proszeni są o wystawienie wymienionych odpadów 29 listopada 2018r. przy własnych pojemnikach na odpady,
w miejscu widocznym dla ich odbiorcy, w sposób niestwarzający zagrożenia dla otoczenia.

 

 

Akcja dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczawno-Zdrój.

Odpady wystawione po wymienionym terminie oraz pochodzące z firm nie będą odbierane.

 

09.11.2018
10:35

Odpady zmieszane przewidziane do odebrania w poniedziałek  12.11.2018r., odebrane zostaną we wtorek  13.11.2018r.

Bioodpady (odpady zielone) odebrane zostaną bez zmian w poniedziałek  12.11.2018r.

Odpady zmieszane przewidziane do odebrania we wtorek  13.11.2018r., odebrane zostaną w środę 14.11.2018r.

W pozostałe dni tygodnia odpady komunalne i selektywnie zbierane zostaną odebrane zgodnie
z harmonogramem.

 

26.10.2018
12:16

Rozpoczęcie budowy szkoły i przedszkola.

W roku 2019 Gmina rozpocznie budowę szkoły 
i przedszkola.
Została przygotowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę.
Przeprowadzono także analizy i symulacje finansowe, przez niezależnych doradców finansowych, określające możliwości finansowe Gminy i jej zdolność kredytową.
Według wykonanych ekspertyz finansowych Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój stać na przystąpienie do realizacji zadania i nie ma zagrożenia utracenia płynności finansowej oraz ryzyka niewypłacalności.
Analizy i symulacje finansowe zostały przeprowadzone 
w oparciu o przewidywany koszt realizacji inwestycji na poziomie 20,00 milionów zł i okres jej prowadzenia przez 
4 lata.
W celu odciążenia budżetu Gminy i przyśpieszenia terminu zakończenia zadania inwestycyjnego, prowadzone są intensywne starania o pozyskanie środków zewnętrznych.

Lokalizacja budowy szkoły i przedszkola to Kompleks Oświatowo-Sportowo-Rekreacyjny przy ulicy Słonecznej gdzie funkcjonują już hala sportowa i wielofunkcyjny stadion lekkoatletyczny, rozpoczęto tu także budowę krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”. 
Budynek szkolno-przedszkolny zaprojektowano jako 3 i 4 kondygnacyjny, częściowo zagłębiony na poziomie przyziemia od strony ulicy Słonecznej. Do budynku prowadzą 4 odrębne wejścia – dla przedszkola, nauczania początkowego oraz dwa do szkoły podstawowej.
Budynek szkoły i przedszkola połączono łącznikiem z halą sportową i krytą pływalnią.
Przedszkole umiejscowiono od strony wschodniej na kondygnacji przyziemia, parteru i I piętra.
Szkoła rozmieszczona jest na 4 kondygnacjach – w przyziemiu, parterze, piętrze 1 i 2 oraz na 1 piętrze łącznika. Centralnym elementem spinającym cały układ funkcjonalny każdej kondygnacji w poziomie jest główny korytarz otwarty na kierunek południowy-wschód a północny-zachód łączący wszystkie zespoły. Zespoły będą przedzielone szklanymi drzwiami. Komunikacja pionowa odbywa się trzema klatkami schodowymi, pierwsza dla szkoły klas IV-VIII, druga do obsługi nauczania początkowego, trzecia z windą pomiędzy szkołą a przedszkolem.
W części środkowej dachu zaprojektowano taras zewnętrzny otwarty, dostępny z nadbudówki klatki K2, zabezpieczony szklanymi balustradami ze szkła bezpiecznego.
Stołówka szkolna mieści się w przyziemiu ma 3 odrębne wejścia. Biblioteka z czytelnią i księgozbiorem znajduje się na 1 piętrze, dodatkowa funkcja to świetlica dla dzieci. Zespół administracyjno-księgowy umieszczono na I piętrze. Pomieszczenia serwerowni umieszczono na każdej kondygnacji. Każdy zespół funkcjonalny posiada niezależne szatnie.
Przewidziano następujące pomieszczenia dodatkowe: radiowęzeł uczniowski, pokój rozmów z rodzicami, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, pomieszczenia konserwatorów i magazynowe.

Przedszkole – 6 sal każda na 25 dzieci plus zespoły sanitarne, sale do zajęć plastycznych i bawialnia.
Nauczanie początkowe – 6 sal lekcyjnych każda dla 25 uczniów plus zespoły sanitarne, dodatkowo 2 świetlice.
Klasy IV-VIII – 11 sal lekcyjnych każda dla 25 uczniów plus zespoły sanitarne, dodatkowo 2 świetlice.

26.10.2018

SZCZAWNO-ZDRÓJ W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS

Trójstronne porozumienie pomiędzy Szczawnem-Zdrojem, Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości przewiduje wybudowanie 
w Szczawnie-Zdroju minimum 40 mieszkań dwu i trzypokojowych.
Gmina wytypowała dwie działki budowlane w celu 
realizacji przedsięwzięcia.
Alternatywnie budowa ruszy przy ulicy Kolejowej lub F. Chopina.
Obie nieruchomości otrzymały pozytywną weryfikację, spełniając następujące kryteria:
✓ działki są przeznaczone na budownictwo wielorodzinne,
✓lokalizacja z dobrym dostępem do infrastruktury społecznej,
✓odpowiednio duża działka z dostępem do drogi utwardzonej
✓odpowiednie uzbrojenie terenu.
Gmina wybrała model realizacji i finansowania polegający na współpracy z inwestorem prywatnym poprzez utworzenie spółki celowej (model SPV).
Realizacja programu Mieszkanie Plus w Szczawnie-Zdroju rozpocznie się w 2019 roku.

Mieszkanie Plus:
Mieszkanie Plus to program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.
Adresaci programu:
Mieszkanie Plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny ma za zadanie poprawić sytuację młodych rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Celem programu jest też większa mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy.
Główne założenia:
W ramach programu budowane są wysokiej jakości budynki, przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym, spełniające rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Optymalizacja kosztu budowy mieszkań, oparta o standaryzację rozwiązań architektonicznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych, pozwala oferować czynsze dostępne dla osób słabiej uposażonych.

26.10.2018
11:15

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny, z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości siedmiu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 28A w Szczawnie -Zdroju.

Budynek o wymiarach 12,64 m x 9,40 m i wysokości 7,09 m spełniał funkcję usługową. Inwestycja zlokalizowana była w strefie B ochrony uzdrowiskowej, nie naruszała ustaleń Statutu Uzdrowiska Szczawno-Zdrój. Od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej do budynku przylegają znajdujące się na działkach sąsiednich garaże. Istniejąca wcześniej brama wjazdowa, na elewacji południowo-zachodniej została zamurowana. W jej miejscu wykonano drzwi wejściowe do budynku. Przed wejściem do budynku w miejscu istniejącej wcześniej nawierzchni betonowej, wykonano nowe utwardzenie z kostki brukowej ze spadkiem w kierunku zachodnim do poziomu istniejącego terenu.Wody opadowe z połaci dachowych (gdzie dokonano napraw i wymianę pokrycia) zostały odprowadzone do kanalizacji deszczowej, w tym celu wykonano nowe rynny i odpływy. Na I piętrze wykonano cztery lokale socjalne. Lokale socjalne składają się z pokoju, przedpokoju z kuchnią oraz łazienki. W kuchni zlewozmywak oraz kuchenka gazowa czteropalnikowa. 
W łazience kabina natryskowa, umywalka, miska ustępowa. Na parterze przygotowano 3 lokale w tym 
jeden dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ogrzewanie czterech lokali gazowymi ogrzewaczami pomieszczeń, trzech lokali piece kaflowe na drewno. 
W łazienkach grzejniki elektryczne.

Całkowita wartość zadania 562 203,23 zł w tym środki pozyskane 224 881,29 zł.

26.10.2018
10:59

Przebudowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, ogrzewczą, wentylacyjną i elektryczną w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 28 w Szczawnie-Zdroju

Przedmiotem robót była przebudowa budynku sali gimnastycznej i wykonanie prac polegających na:
1) osuszeniu ścian zewnętrznych i zaplecza sali gimnastycznej, 
2) dociepleniu ścian zewnętrznych zaplecza sali gimnastycznej,
3) dociepleniu nad zapleczem stropodachu sali gimnastycznej, 
4) dociepleniu podłogi na gruncie zaplecza sali gimnastycznej, 
5) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zaplecza sali gimnastycznej, 
6) przebudowie pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej polegającej na wydzieleniu: - szatni męskiej, - sanitariatów męskich, - szatni damskiej, - sanitariatów damskich, - sanitariatu dla niepełnosprawnych, - pokoju trenera, - pomieszczenia magazynowego, - pomieszczenia pralni/suszarni, - pomieszczenia socjalnego, - szatni, - pomieszczeń komunikacji pomiędzy pomieszczeniami zaplecza a salą gimnastyczną. 
7) przebudowie instalacji wod.-kan., 
8) przebudowie instalacji ogrzewczej, 
9) budowie wentylacji mechanicznej. 
10) przebudowie instalacji elektrycznej zaplecza sali gimnastycznej.

Całkowita wartość zadania 546 912,48 zł w tym pozyskane środki 404 547,00 zł.

26.10.2018
10:42

E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój

E-usługi publiczne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój jest projektem polegającym na dostawie 
i wdrożeniu zintegrowanego Systemu informatycznego, który będzie odpowiedzialny za obsługę poszczególnych obszarów działania Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych gminy Szczawno-Zdrój. Odbiorcami Systemu będą mieszkańcy, pracownicy Urzędu i innych jednostek organizacyjnych, turyści oraz przedsiębiorcy. 
W ramach realizacji Systemu, który stanowi integralną całość zostanie wykonana dostawa niezbędnych licencji, konfiguracja i wdrożenie następujących modułów i e-usług z nimi związanych: 
1. System e-Urząd:
Zarządzanie Użytkownikami, 
Rejestracja, 
Podgląd Miejscowego Planu Zagospodarowania, 
Moduł informacji i zagrożeń, 
Partycypacja społeczna, 
Moduł obsługi Rady Miejskiej, 
Obsługa dokumentów, 
Płatności i zobowiązania, 
Ustalanie i naliczanie wybranych podatków, 
Zarządzanie budżetem, 
Kalendarz, 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 
2. System e-Turystyka:
Moduł rezerwacji i opłaty za korzystanie z obiektów, 
Moduł wycieczki. 
W wyniku realizacji przedsięwzięcia Użytkownik zewnętrzny, korzystając z profilu zaufanego, będzie mógł zalogować się na indywidualne konto mieszkańca stworzone w ramach przedmiotowego zamówienia, sprawdzić poziom swoich należności w stosunku 
do urzędu i dokonać stosownych płatności lub załatwić inne sprawy drogą elektroniczną (w zakresie udostępnionych e-usług). Za pomocą dostępnej do pobrania aplikacji mobilnej, Użytkownik zewnętrzny będzie posiadał stały dostęp do aktualnych informacji na temat wydarzeń, imprez, atrakcji. W module e-Turystyka dotyczącym turystyki Użytkownik zewnętrzny będzie miał możliwość przeglądu informacji o atrakcjach znajdujących się na wprowadzonych do modułu trasach, zarówno na stronie www jak i poprzez aplikację mobilną, kierującą zwiedzającego po trasie wycieczki (działająca za pomocą beacon bluetooth), rozbudowaną o możliwość otwarcia historii lub prezentacji zwiedzanego obiektu.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się 
w szczególności poprzez:
wytworzenie oprogramowania aplikacyjnego wraz 
z jego dostawą, instalacją, konfiguracją i wdrożeniem 
w środowisku testowym i produkcyjnym, 
dostawę sprzętu komputerowego; 
uruchomienie e-usług; 
dostawę, instalację i konfigurację oprogramowania bazodanowego, zainstalowanie i skonfigurowanie zwirtualizowanego środowiska systemowego zapewniającego: 
a) bezpieczeństwo danych systemu i środowiska systemowego,
b) szybkość wymiany wewnątrz systemu,
c) możliwość szybkiego uruchomienia systemu w przypadku awarii sprzętu serwerowego;
szkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi Systemu. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
Działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.4 "E-usługi publiczne - ZIT AW"
Umowa o dofinansowanie Nr RPDS.02.01.04-02-0014/16-00 z dnia 17.03.2017 r.
Całkowita wartość Projektu: 828 456,29 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 659 204,56 zł.

Okres realizacji: 2017-2018 - system "odpalamy" i udostępniamy mieszkańcom w listopadzie 2018 r.

 

26.10.2018
10:22

Wykonanie ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Parku Szwedzkim przy ul. Aleja Spacerowa w Szczawnie-Zdroju.

Wykonano przystanki edukacyjno-ekologiczne w Parku Szwedzkim, prace obejmowały budowę elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń oraz nawierzchni 
utwardzonych. W ramach przedmiotu zamówienia wykonano zagospodarowanie części parku o powierzchni 1020 m2 obejmujące stworzenie przystanków ścieżki ekologiczno- edukacyjnej wyposażonej w elementy małej architektury takie jak: siedziska, tablice informacyjne, elementy edukacyjne mające na celu podkreślenie 
ekologicznego aspektu otaczającej przyrody. Teren objęty opracowaniem dotyczył utworzenia 15 przystanków edukacyjno-ekologicznych w Parku Szwedzkim, który objęty jest ochroną konserwatorską.
Projekt przebudowy obejmował:
-budowę elementów małej architektury,
-zieleń, 
-nawierzchnie utwardzone dla ruchu pieszego.
Zagospodarowanie terenu przeprowadzono poprzez wykonanie: 
1) tablic informacyjnych -typ I –17 szt., typ II 2 szt. –tablice informacyjne bez opisów,
2) przystanków –historia parku (tablice informacyjne), ptactwo wodne (tablice informacyjne), zmurszałe drzewo, drewniane cymbały, stacja zmysłów –nasadzenia roślinne, wir wodny, obrotowy kamień, łąka z gatunkami roślin 
miododajnych z 5 szt. uli, punkt widokowy (siedziska), pryzmat, leśny przystanek, ścieżka zmysłów, tablica złudzeń. 
3) siedzisk.

Ścieżka ma ok. 1,5 km, jest ogólnie dostępna 
i w naturalny sposób wpisuje się w mapę istniejących
już wcześniej atrakcji Parku Szwedzkiego. Wśród stacji tematycznych, oprócz pozycji pokazujących i opisujących walory przyrodnicze szczawieńskiego parku, umieszczono ciekawostki, które w prosty i bezpośredni sposób pokazują jak prawa fizyki wpływają na różne zjawiska występujące 
w naturze.

Całkowita wartość zadania 420.000,00 zł, środki pozyskane 182,155,00 zł.

Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl