Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

02.06.2008

Szansa integracji w Szczawnie Zdroju

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju:

Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

(pobierz - *.doc)


                         

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie,
w szczególności z powodu:
 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Prawo do świadczeń pieniężnych mają osoby i rodziny, w przypadku występowania jednej
z powyższych okoliczności, spełniające kryterium dochodowe, wynoszące od 1 maja 2004:
 • na osobę samotną 477,- zł
 • na osobę w rodzinie 351,- zł
 
Do dochodów nie wlicza się:
 
 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób
 • jednorazowych świadczeń socjalnych
 • świadczeń w naturze
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej
 
W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
 
Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną
Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.
Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się
z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.
 
Tryb udzielania pomocy społecznej
Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:
 
1.       Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:
o        osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc
do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc)
2.       Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:
o        rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta
o        wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy
3.       Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną
4.       Realizacja przyznanych świadczeń
Złożenie wniosku
Przyznanie świadczeń pomocy społecznej możliwe jest po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną. Wniosek może złożyć także inna osoba, która otrzymała zgodę osoby zainteresowanej, lub jej przedstawiciel ustawowy. Ośrodek przyjmuje także zgłoszenia dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Szczawna Zdroju, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych składane przez inne osoby czy tez instytucje.
Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.
 
Wywiad środowiskowy
Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki,
w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.
Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu
ich trudnej sytuacji życiowej.
Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Osoba występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, sytuacji rodzinnej i materialnej, stanu zdrowia. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy.
Kontrakt socjalny
Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz kierownika ośrodka).
Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.
Kontrakt zawiera opis sytuacji życiowej osoby lub rodziny oraz opis działań niezbędnych
do podjęcia przez nią, a także zakres, czas i formę, udzielanej przez Ośrodek pomocy.
W kontrakcie zapisuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu.
Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony
do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.
Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.
 
Wydanie decyzji
Przyznanie pomocy (poza nielicznymi wyjątkami) ma formę decyzji administracyjnej,
od której przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołania należy kierować
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Realizacja świadczeń
Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie wypłat w kasach PKO w Szczawnie Zdroju terminach określonych w decyzji lub w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.
 
Wymagane dokumenty
Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązane
do udokumentowania swojej trudnej sytuacji życiowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc różnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia.
 
Wywiady przeprowadzają pracownicy socjalni obsługujący rejony gminy, w zależności
od adresu zameldowania (lub pobytu) klienta. Pracownicy socjalni przyjmują klientów
od poniedziałku do piątku od godz. 800 do 1100 w siedzibie ośrodka.
Wnioski o udzielenie pomocy można składać codziennie w godzinach od 730 do 1100
w
siedzibie Ośrodka.
 
Rodzaje udzielanej pomocy
 
POMOC USŁUGOWA:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju udziela pomocy m.in. w formie :
pracy socjalnej
usług opiekuńczych lub specjalistycznych 
poradnictwa specjalistycznego
interwencji kryzysowej
 
praca socjalna
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin
w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Metody i techniki pracy socjalnej stosowane są z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Pomoc obejmuje miedzy innymi:
a)       Udzielanie informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
b)        Poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez inne instytucje, w tym organizacje pozarządowe 
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne
Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, oraz zobowiązani do tego krewni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin
i miejsce świadczenia.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone
w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy społecznej i domach pomocy społecznej.
W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w ośrodku całodobowym, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione przygotowuje osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce opieki całodobowej. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego życia w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę, lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia. Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej dziennego pobytu.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie.
 
POMOC RZECZOWA
Pomoc rzeczowa obejmuje w szczególności zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osoby lub rodziny, która jest tego pozbawiona.
 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
 3. Pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
 
ZASIŁKI:
 
W Ośrodku Pomocy Społecznej ze względu na trudną sytuację życiową możną ubiegać się
o następujące zasiłki
 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje:
 1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 477 zł
 2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 351 zł.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się
po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
dokumenty od osoby lub rodziny
 1. Ustny lub pisemny wniosek
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  - do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc
 4. Kserokopia Orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuacje życiową.
 
Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 477 zł
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. od kwoty 351 zł.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się
po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wysokość zasiłku okresowego wynosi:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej od 50% różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny – od 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny
  a dochodem rodziny, nie mniej niż 20 zł miesięcznie do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej
na podstawie analizy sprawy.
 
Dokumenty od osoby lub rodziny ubiegającej się o zasiłek
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
 
zasiłek celowy
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty
w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od wysokości dochodu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
Dokumenty od osoby lub rodziny
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy –
  do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.
Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 351 zł razy ilość członków rodziny.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 
zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego.
 
Dokumenty od osoby lub rodziny
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie biletu kredytowanego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 4. Pisemne oświadczenie lub dokumenty uzasadniające cel wyjazdu.
 
Przyznanie biletu kredytowego nie wymaga wydania decyzji. Bilet kredytowy uprawnia do przejazdu wyłącznie w klasie 2 pociągami osobowymi lub pospiesznymi. Odmowa wydania biletu kredytowego wymaga wydania decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
 
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
Osobie lub rodzinie może być przyznana pomoc w formie pieniężnej (jednorazowy zasiłek celowy lub nieoprocentowana pożyczka) lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc w formie rzeczowej następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym.
Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.
Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.
 
Sprawienie pogrzebu
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.
Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego.
 
Dokumenty
 1. Ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub rodziny o sprawienie pogrzebu.
 2. W zależności od dostępności:
  1. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).
  2. Dokument tożsamości zmarłego karta zgonu.
  3. Odpis skrócony aktu zgonu.
  4. Oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego
   oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego.
 
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny
oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku
z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.
Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym
nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
 1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
 2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat
  w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
 
Dokumenty od osoby lub rodziny
 1. Ustny lub pisemny wniosek o opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
 3. Oryginały zaświadczeń o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc
 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem.
 5. Świadectwo pracy bądź zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na bezpłatnym urlopie lub kserokopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status bezrobotnego – oryginał do wglądu.
składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest również za osoby pobierające zasiłek stały, a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
 
 
 
Kadra OPS
Kierownik OPS – Anna Tumas
Główny księgowy – Krystyna Kopinowska
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Lidia Miedzielska
 
Pracownicy socjalni
Wiesława Wójcik
Teresa Zakrzewska
Czesława Betlejewska
 
 
powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl