Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

07.10.2010

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach działania 2.2 RPO WD

Szczawno-Zdrój, 07 października 2010 r.
Znak sprawy: ZI-0717/115/10
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach Projektu RPO WD
pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych”
Projekt pn. „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
- Priorytet nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”
- Działanie nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.
 
Zamawiający:
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój
ul. Kościuszki 17
58-310 Szczawno-Zdrój
NIP: 886-25-72-767
REGON: 890718219
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż jednej tablicy informacyjno-pamiątkowej stanowiącej element promocji i informacji dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Parametry tablicy:
·         tablica jednostronna, montowana w budynku (na ścianie), o wymiarach: 70 cm wys. x 90 cm szer., pełen kolor, tło białe – 1 szt.
Tablica informacyjno-pamiątkowa winna być zgodna z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie EFRR, Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji i informacji oraz zapisami Poradnika dla beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Tablica informacyjno-pamiątkowa powinna zawierać:
- zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności:
                        - logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,
                        - herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD),
                        - logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej
             i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska,
- nazwę inwestycji: „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju celem usprawnienia świadczonych usług elektronicznych”,
- nazwę Beneficjenta: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,
- informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Tablica informacyjno-pamiątkowa powinna być wykonana z materiałów trwałych, a napisy na niej powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę ofertową należy obliczyć w następujący sposób: cena netto, podatek VAT i cena brutto.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 08.11.2010 r.
Miejsce wykonania zamówienia: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17.
Dokładne miejsce montażu zostanie ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena – waga: 100%. Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Sposób oceny ofert: Dla kryterium cena – oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru:
p = (X min. : X ofert.) x 10
gdzie:
p – oznacza liczbę punktów za kryterium,
X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania.
            Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę proszę złożyć w terminie do 18 października 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17 lub przesłać pocztą na w/w adres, faksem (74 843 56 13) lub e-mailem (fundusze@szczawno-zdroj.pl). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 849 39 36.
            Sposób zapłaty:
Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.
powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
X