Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

22.02.2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

BURMISTRZ   SZCZAWNA – ZDROJU
 
na podstawie ustawy z dnia 21. 08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108)
 
O G Ł A S Z A
 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej, oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka  nr 10/8 o powierzchni 1,0000 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00059129/7.
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane – o pow. 0,0136 ha, „ŁIII” Łąki trwałe – o pow. 0,1606 ha, „ŁIV” Łąki trwałe – o pow. 0,5449 ha, RIIIb grunty orne – o pow. 0,2809 ha.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju przyjętym uchwałą nr XXXII/3/09 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju  z dnia 23 lutego 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  nr 62, poz. 1286 z dnia 9 kwietnia 2009 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: 
„2 PU” – zabudowa produkcyjno-usługowa.  
Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustaleniami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dostęp do drogi publicznej ul. Szczawieńskiej poprzez służebność drogową, która zostanie ustanowiona na działkach nr 10/8, 10/9, 9/2, 8/2, 7/2 i 5/2 zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 8/2011 z dnia 05. 12. 2011 r. zatwierdzającej podział nieruchomości.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości:     2.220.000,- zł  + podatek VAT 23% (dwa miliony dwieście dwadzieścia  tysięcy złotych)
Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2012 roku o godz.1200,
w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 440.000,- zł (czterysta czterdzieści tysięcy złotych)  na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.
 
Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 7 maja 2012 roku.
Uwagi dodatkowe:
-         o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,
-         wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,
-         wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
-         koszty transakcji ponosi strona kupująca,
-         termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,
-         cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia  aktu notarialnego,
-         z dniem 21.02.2012 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
-         przez przedmiotowy teren przebiegają linie elektroenergetyczne (wraz ze słupami), gazociągi: gA500, g160, sieci: wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna,
-         do istniejącej infrastruktury należy zapewnić dostęp celem przeprowadzenia bieżącej    konserwacji i remontu.
 
Szczegółowe informacje, w tym wgląd do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości ustalającej zakres służebności drogowej,  można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 074 849-39-37
 
Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 
 Szczawno-Zdrój 2012-02-22
powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
X