Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

24.02.2012

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Górnej

BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU
 
na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
OGŁASZA
 
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Górnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 309/27 o pow. 0,1597 ha objętej księgą wieczystą nr 37095/9
 
 
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem:  
„Bp”– jako zurbanizowane tereny niezabudowane.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa mieszkaniowa.
Na nieruchomości ustanowiona zostanie służebność w celu przeprowadzenia bieżącej konserwacji  i remontu przebiegającej napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia.
Termin przeprowadzonego przetargu nieograniczonego : 28.07.2011 r., 18. 11. 2011 r.  
 
 Cena wywoławcza nieruchomości:     150.000,- zł  + podatek VAT 23%
Przetarg odbędzie się dnia 13 kwietnia 2012 roku o godz.12 00,
w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30.000,- zł (trzydzieści  tysięcy złotych)na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska w Szczawnie-Zdroju - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.
 
Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 10 kwietnia 2012 r.
Uwagi dodatkowe:
-         o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,
-         wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,
-         wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
-         koszty transakcji ponosi strona kupująca,
-         termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,
-         cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,
-         nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 17.05.2011 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37, 74 849-39-38 Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 
 Szczawno-Zdrój 2012-02-22
powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
X