Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Aktualności

24.02.2012

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Równoległej

BURMISTRZ  SZCZAWNA-ZDROJU
 
na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz.2108).
OGŁASZA
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Równoległej z przeznaczeniem pod budowę garażu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 639/6 o powierzchni 0,0029 ha,  objętej księgą wieczystą nr 56333/9
 
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem:
„Bp” - jako zurbanizowane tereny niezabudowane
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez teren działki nr 640, oznaczonej zgodnie z ewidencja gruntów symbolem „dr” – jako droga.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa mieszkaniowa (Zabudowa mieszkaniowa. Utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością intensyfikacji funkcji usługowo-wypoczynkowej). Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Termin przeprowadzonego przetargu nieograniczonego : 21.07.2011 r. 02. 12. 2011 r.  
 
Cena wywoławcza nieruchomości: 3.000,-zł + podatek VAT 23%                         
 
Przetarg odbędzie się dnia 30 marca 2012 r. o godz. 1200
w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna Zdroju ul. Kościuszki 17.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości  600,- zł (sześćset  złotych/na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska w Szczawnie-Zdroju - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.

Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 26 marca 2012 r.
Uwagi dodatkowe:
-         o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być  niższe niż 1% ceny wywoławczej,
-         wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,
-         wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
-         koszty transakcji ponosi strona kupująca,
-         termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,
-         cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,
-         nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 17.05.2011 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37, 74 849-39-38
Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 Szczawno-Zdrój 2012-02-22
powrót
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Życzenia Świąteczne - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
X