Menu szczawno-zdroj.pl
Wirtualny spacer
INSPIRE-HUB
Punkt Informacji Turystycznej Zapraszamy na Instagram

Inwestycje

04.06.2018

W dniu 4 czerwca 2018 roku została podpisana umowa o udzieleniu dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację przedsięwzięcia pn. „Ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Parku Szwedzkim  w Szczawnie-Zdroju". Całkowita wartość robót wynosi 400 000 zł, a udzielone dofinansowanie 182 150 zł. 
Realizacja zadania obejmowała zagospodarowanie części parku o powierzchni 1020 m2, w tym utworzenie przystanków ścieżki ekologiczno-edukacyjnej wyposażonej w elementy małej architektury, takie jak: siedziska, tablice informacyjne oraz elementy edukacyjne mające na celu podkreślenie ekologicznego aspektu otaczającej przyrody. Powstałe atrakcje typu ule, punkty widokowe, wir wodny, drewniane cymbały, obrotowy kamień , pryzmat, czy tablice informujące o ptactwie wodnym, rodzajach drzew w parku mają zwracać uwagę odwiedzających na zjawiska przyrody w parku – zwierzęta, rośliny, kamienie, na otaczającą naturę i jej walory. Ścieżka edukacyjno-ekologiczna obejmuje łącznie 15 przystanków na terenie Parku Szwedzkiego.
Przedsięwzięcie obejmowało także pielęgnację zieleni, budowę utwardzonych ścieżek, wykonanie 19 tablic informacyjnych, na których zostały opisane między innymi historia parku, ptactwo wodne czy zjawiska przyrody, takie jak zmurszałe drzewo. Przewidziano też nasadzenia roślinne, łąkę kwiatową z gatunkami roślin miododajnych, gdzie pojawiło się 5 uli, ścieżkę zmysłów, stację "tablice złudzeń", punkt widokowy z trzema siedziskami oraz leśny przystanek.

08.03.2018
10:30

W dniu 16 lutego 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie mikrorojektu Nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000920 pn. Po śladach historii lecznictwa uzdrowiskowego w Janských Lázních i Szczawnie-Zdroju” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt będzie realizowany we Współpracy z Czeskim Uzdrowiskiem Janské Lázně. Całkowita wartość projektu wynosi 67 263,56 euro, a przyznane dofinansowanie 54 236,69 euro.

Realizacja mikroprojektu obejmuje po stronie polskiej wykonanie ścieżki historyczno-edukacyjnej dotyczącej lecznictwa uzdrowiskowego, a po stronie czeskiej utworzenie czesko-polskiego punktu informacji turystycznej wraz z przestrzenią wystawienniczą.

Ścieżka historyczno-edukacyjna w Szczawnie-Zdroju będzie podzielona na 5 stref według kolorów - historyczna, kulturowa, przyrodnicza, turystyczno-rekreacyjna i widokowa. W każdej strefie wyeksponowane będą poszczególne stanowiska przy głównych uzdrowisko-turystycznych obiektach, na przykład przy Domu Zdrojowym, Teatrze Zdrojowym, wieży widokowej Anna, Pijalni Wód Mineralnych, Dworzysku  itd. Umieszczone zostaną tablice, które zawierać będą informacje i zdjęcia o uzdrowiskowym mieście Szczawno-Zdrój i interesujących obiektach, a po drugiej stronie natomiast informacje o uzdrowisku w Janských Lázních. Opisy na nich zawarte będą informowały o historii uzdrowisk, umożliwiając jednocześnie zaobserwowanie zmian, które nastąpiły w przeciągu minionych lat na pograniczu polsko-czeskim.

Natomiast po stronie czeskiej Uzdrowisko Janské Lázně utworzy czesko-polski punkt informacyjny w dawnej sali gimnastycznej, która zostanie w tym celu zrewitalizowana i wyposażona. Punkt informacyjny służył będzie szerzeniu informacji o lecznictwie uzdrowiskowym na pograniczu czesko-polskim. Obiekt będzie służył również celom wystawienniczym i organizacji wydarzeń kulturalnych. 

 

16.01.2015

 Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój realizuje następujące przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013:
 
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu
Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie-Zdroju”
Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany obejmuje przede wszystkim:
 • budowę pawilonu klubowo-socjalnego, w którym zlokalizowane będą m.in. ogólnodostępne toalety, szatnie, punkt konsumpcyjny, pomieszczenie biurowe i magazynowo-garażowe, a na zewnętrznej ścianie – niewielka ścianka wspinaczkowo-boulderingowa,
 • wykonanie ścieżki fitness na podwyższeniu z desek tarasowych wyposażonej w różnorodne urządzenia do zewnętrznych ćwiczeń fitness oraz terenowe miejsca wypoczynkowe (ławki),
 • urządzenie terenowych miejsc wypoczynkowych w postaci siedzisk wypoczynkowych (leżaki zewnętrzne zgrupowane w pary),
 • wykonanie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w urozmaicone urządzenia zabawowe,
 • wyposażenie obiektu w elementy małej architektury typu ławki parkowe, siedziska widowni, stojaki rowerowe, pojemniki na śmieci itp.,
 • wykonanie ciągów pieszych,
 • wykonanie infrastruktury technicznej, tj. instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.
08.01.2015

08.10.2013

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój zrealizowała następujące przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: 

„Budowa traktu spacerowego na szlaku Hochbergów
w ciągu ul. Wojska Polskiego w Szczawnie-Zdroju”
wraz z modernizacją małej infrastruktury przestrzeni publicznej”

             Budowa traktu spacerowego obejmowała przebudowę ul. Wojska Polskiego oraz terenów przyległych, a mianowicie części ul. Kolejowej, ul. Zdrojowej, obszaru parkowego ze skwerem przed „Domem Zdrojowym”, na którą składał się następujący zakres prac:

 • wykonanie i modernizacja kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej,
 • wykonanie oświetlenia parkowego,
 • wykonanie, zakup i montaż elementów małej architektury (fontanna, altana, murki ogrodowe, ogrodzenie, ławki, kosze).
Ulica łącząca liczne obiekty sanatoryjne została przebudowana na trakt przeznaczony dla ruchu pieszego oraz został zrewaloryzowany obszar parkowy przed największym sanatorium w Szczawnie-Zdroju – „Domem Zdrojowym” i wyposażony w widowiskową fontannę, altanę z bali oraz ławki. Dokonano licznych nasadzeń zieleni. Wytyczono również szereg miejsc postojowych.
 
11.01.2013

Lp.
Zadanie rzeczowe
Plan / Szacunkowa wartość robót
Przewidywany termin realizacji
Uwagi
I
Miejscowe naprawy pokryć dachowych
Suma
7 000
2013
 
1.
Słowackiego 23 
 7 000
 
 
II
Roboty murarsko-tynkarskie/rozbiórki/remonty lokali
Suma 
39 000
2013
 
1.
Sienkiewicza 28A
Budynek socjalny
15 000
 
Projekt budowlany
2.
Kopernika 4
przebudowa lokalu 2 i 2a
5 000
 
―‖―
3.
Równoległa 11/1
podział lokalu
5 000
 
―‖―
4.
Solicka 17 pralnia
adaptacja na lokal mieszkalny
4 000
 
―‖―
5.
Słowackiego 10 - rozbiórka komórek
10 000
 
 
III
Przeglądy instalacji gazowych
10 000
2013
 
IV
Nadzory projekty roboty
budowlane
19 200
2013
 
1.
Nadzór inst. elektr.,
wod-kan-gaz, c.o.
19 200
 
 
V
Roboty elektryczne
Suma 
20 000
2013
 
1.
Naprawy instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych po przeglądach
20 000
2013
 
VI
Roboty inst. wod, kan, gaz
Suma  
50 000
2013
 
1.
Modernizacje instalacji grzewczych, usuwanie awarii gazowych i kanalizacyjnych
20 000
2013
 
2.
Kolejowa 11/1 inst. c.o. gaz
10 000
 
 
3.
Kolejowa 13/4 inst. c.o. gaz
10 000
 
 
4.
Kolejowa 13/8 inst. c.o. gaz
10 000
 
 
VII
Roboty konserwacyjne
Suma
65 000
2013
 
VIII
Roboty zduńskie
Suma
10 000
2013
 
IX
Roboty stolarskie
10 000
2013
 
 
RAZEM
230 200
2013
 
X
Usługi kominiarskie
12 000
2013
 
XI
Zakup materiałów
20 000
2013
 
XII
Zużycie energii i wody, eksploatacja kotłowni
54 000
2013
 
XIII
Koszty zarządu
382 000
2013
 
XIV
Fundusz remontowy
334 300
2013
 
XV
Ubezpieczenie budynków
22 000
2013
 
 
RAZEM
1 054 500
 
 

12.10.2012
I.              Place zabaw:
1)      Przeprowadzono szczegółową kontrolę wszystkich urządzeń na placach zabaw. Stwierdzone uszkodzenia usunięto. Realizowano ogrodzenie placu na ul. Obrońców Westerplatte i ul. Równoległej;
2)       W rejonie istniejącego placu zabaw w Parku Szwedzkim zamontowano urządzenia  rekreacyjne siłowni zewnętrznej.
 
II.            Drogi gminne, melioracje, potoki, kanalizacja deszczowa
W ramach realizowanych prac wykonano m.in.:
1)     remont chodnika na ul. Słonecznej,
2)     częściowy remont dróg po okresie zimowym /m.in. Topolowa, Lipowa, Skłodowskiej-Curie, Słowiańska, Słoneczna, Boh. Warszawy, Klonowa, Zacisze, Kasztanowa/,
3)     utwardzenie dojazdu do posesji Mickiewicza 46,
4)     ogrodzenie przy ul. Sienkiewicza 15 i ul. Ofiar Katynia 6.
5)     czyszczenie kolektora deszczowego w ul. Klonowej do ul. Ofiar Katynia.
6)     remont ogrodzenia na ul. Obrońców Westerplatte 2.
7)     remont nawierzchni z kostki kamiennej na ul. Sienkiewicza - rondo.
8)     odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, zrealizowano uwagi pokontrolne Starosty Wałbrzyskiego,
9)     wprowadzono nową organizację ruchu na ulicy Równoległej, polegającą na przesunięciu przejścia dla pieszych w rejon ul. Kościuszki wraz z usunięciem barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
10) remont nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Topolową.
 
27.06.2012
            Obecnie w budynkach wspólnot mieszkaniowych, których zarządcą jest Gmina wykonano, bądź też są kontynuowane  następujące remonty:
 
Roboty dekarskie:

- kompleksowa wymiana pokryć dachowych,
 
1/ Sienkiewicza 16 - prace zakończono
2/ Sienkiewicza 28 - prace zakończono
3/ Kościuszki     13 - prace zakończono
4/ Mickiewicza   34 - prace zakończono
Inspektorzy Wydziału Gospodarki Lokalowej  prowadzą czynności związane z przygotowaniem kolejnych czterech nieruchomości, do kompleksowej wymiany pokrycia dachowego tj.:
1/ Równoległa 11,
2/ Kolejowa 3,
3/ Sienkiewicza 6,
4/ Solicka 7,
 
- miejscowa naprawa pokryć dachowych,
 
1/ Słowackiego 1    - prace zakończono
2/ Sienkiewicza 36    - prace zakończono
3/ Słowackiego 8    - prace zakończono
4/ Równoległa 6    - zlecono do wykonania
5/ Równoległa  8a   -  zlecono do wykonania
6/ Słowackiego 22,   -  zlecono do wykonania
7/ Kościuszki 1  -   zlecono do wykonania
 
Odwodnienia budynków - drenaże, izolacja pionowa i pozioma,
 
1/ Równoległa 15  - prace trwają
2/ Solicka  17  - prace trwają
3/ Potockiego  5   - planowane rozpoczęcie prac w VII 2012 r.
4/ Sienkiewicza 45  - prace projektowe
5/ Kolejowa  15  -   prace projektowe
Wymiana instalacji gazowej,
 
1/ Potockiego 5  - prace zakończono,
2/ Solicka 24 - rozpoczęcie prac VII 2012 r.,      
3/ Kolejowa 3  - prace projektowe
4/ Kościuszki 14   -  prace projektowe
 
Wymiana instalacji elektrycznej,
 
1/ Sienkiewicza  28 - prace zakończono
2/ Słowackiego  2 - prace trwają
3/ Wojska Polskiego  2  -  prace trwają
4/ Kościuszki  14 - prace projektowe
 
Wymiana instalacji wodnej
 
1/ Mickiewicza 10   - prace trwają,
2/ Kolejowa  15a - wykonywane są prace projektowe związane z budową nowego przyłącza.
 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (części wspólne)
 
1/ Solicka 11 - prace zakończono
2/ Solicka  24 - prace zakończono
3/ Kolejowa 21 -  prace zakończono
4/ Wojska polskiego 2 - prace zakończono
5/ Mickiewicza 34 - zlecono do wykonania,
6/ Słowackiego 26 - zlecono do wykonania
 
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
 
1/ Łączyńskiego 58 - prace zakończono
2/ Łączyńskiego 60 - prace zakończono 

Remont elewacji
(częściowy),
 
1/ Sienkiewicza 11 - prace zakończono
2/ Sienkiewicza 16 - prace zakończono
 
27.06.2012
W trakcie zebrań wspólnot mieszkaniowych, które odbyły się w I kwartale br. chęć przeprowadzenia kompleksowych termomodernizacji budynków mieszkalnych zgłosiło sześć wspólnot tj.:
 
 
 • Chopina 1                   wartość szacunkowa         280 000 zł
 • Solicka 4                               -//-                        360 000 zł
 • Mickiewicza 10                      -//-                         220 000 zł
 • Mickiewicza 8                        -//-                         150 000 zł
 • Równoległa 15                       -//-                          270 000 zł
 • Kopernika 5                           -//-                          210 000 zł                                              RAZEM                 1 490 000 zł
  
Zakres prac uwzględniony w dokumentacji projektowej obejmuje:
 
 • remont i docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian,
 • wymianę stolarki w częściach wspólnych,
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,
 • wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
 • złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
 
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 8 uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę, natomiast WM przy ul. Chopina 1 złożyła wniosek w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 Dla pozostałych czterech wspólnot wyłonieni projektanci opracowują dokumentację, którą zobowiązani są przekazać do końca III kwartału.
Kolejnym etapem postępowania będzie podjęcie przez wspólnoty uchwał w sprawie uzyskania środków finansowych na realizację prac budowlanych w formie kredytu oraz wyłonienie wykonawców.   
 
1 2 »
Nasi Partnerzy
Sanatoria Dolnośląskie - obrazek Lokalizator burz - obrazek Ziemia Wałbrzyska - obrazek Agencja Mienia Wojskowego - obrazek Uzdrowisko Szczawno-Jedlina - obrazek Regionalny System Ostrzegania - obrazek EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - obrazek
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego

pn. - pt.   7:30 - 15:30
 


Plan Urzędu Miasta

Godziny pracy Straży Miejskiej

pn. - pt.   7:00 - 22:00
sob. - niedz.   12:00 - 20:00

Wynajem hali sportowej

Sprawdź wolne terminy!

Galeria filmowa

"Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ SZCZAWNO - ZDRÓJ"

Film o historii Szczawno-Zdrój  Film o historii Szczwno-Zdrój

 


"NASZE ŚMIECI"

Przejdź do strony - ikona  Nasze śmieci

Przejdź do strony


Prezentacja - Obchody XXV-lecia Samorządu Terytorialnego

Odpady komunalne  

Hala Sportowa
Zobacz wolne terminy
System informacji przestrzennej
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl