logo BIP
Wirtualny spacer z przeszloscia w przyszlosc
Spot edukacyjny kampanii "Nasze Śmieci" z przeszloscia w przyszlosc

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie wsparcia beneficjenta projektu oraz jego otoczenia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia "Wsparcia beneficjenta projektu oraz jego otoczenia, dla 14 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.".

Termin składania ofert - do dnia 06 marca 2012r. do godz. 15.00

do pobrania:
  1. szczegóły i wymagania zapytania ofertowego - wersja PDF,
  2. załączniki do sporządzenia oferty - wersja PDF, wersja ODT, wersja DOCX


W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę.

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju
Przedmiot  zamówienia – przeprowadzenie

Wsparcia beneficjenta projektu oraz jego otoczenia,
dla 14 osób
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji zamówienia – marzec do lipiec 2012r.

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert

Inne istotne warunki zamówienia:

Proszę o przedstawienie kosztu jednostkowego wsparcia beneficjenta uwzględniającego:
- koszty materiałów edukacyjnych do zajęć
- koszty materiałów piśmienniczych
- przerwę kawową i lunch dwudaniowy przy zajęciach grupowych


Oferta powinna uwzględniać następujące kryteria:
1.  Wsparcie beneficjenta projektu oraz jego otoczenia obejmuje następujące obszary:
- terapii psychospołecznej dla rodzin lub osób - dla 14 osób (5M/9K) – zajęcia indywidualne
- poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową - dla 14 osób (5M/9K) – zajęcia grupowe,
- treningów kompetencji i umiejętności społecznych - dla 14 osób (5M/9K) – zajęcia grupowe,
- usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych - dla 14 osób (5M/9K) – zajęcia indywidualne.
2.  rozpoczęcie: najwcześniej od 05.03.2012r.
     zakończenie: najpóźniej do 31.07.2012r.
3.  zajęcia mają odbywać się w Szczawnie Zdroju w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
4.  sporządzenie listy obecności na zajęciach oznakowanej (logotypami EFS i UE zgodnie z Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
5.  sporządzenie listy odbioru materiałów piśmienniczych i edukacyjnych oznakowanej (logotypami EFS i UE zgodnie z Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
6.  sporządzanie listy odbioru lunchu oraz przerwy kawowej oznakowanej (logotypami EFS i UE zgodnie z Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
7.  przygotowanie - przed rozpoczęciem zajęć grupowych i po ich zakończeniu - ankiety ewaluacyjnej (zawierającej logotypy EFS i UE zgodnie z Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) która zostanie wypełniona przez uczestników na potrzeby projektu, oraz jej opracowanie
8.  zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach pełnego cateringu (wyżywienie + zaplecze techniczne + dowóz)
Proponowane menu: 1 porcja na osobę: herbata, kawa, cukier, śmietanka do kawy, cytryna, woda mineralna 0,5 l, lunch - składający się z dwóch ciepłych dań: zupy i drugiego dania mięsnego
9.  dołączenie do oferty Oświadczenia o braku powiązań z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju zgodnie z zapisami Rozdziału 3, Podrozdziału 1; 3.1.3.1 Podsekcją 1; pkt 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL zatwierdzonych w dniu 15.12.2011r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego (str.14)
10.  posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
11.  znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia.
12.  do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy prowadzonej działalności.
13.  nie jest dopuszczane składnie oferty cząstkowej.


Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 3) oraz Oświadczenia.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wsparcie beneficjenta w ramach realizacji projektu „Szansa Integracji w Szczawnie Zdroju" ”.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. nr 2 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres – ops_szczawno_zdroj@gazeta.pl lub faksem pod nr (074) 849 39 02

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 06.03.2012r. do godz.15.00 (decyduje data wpływu).
                                                                            

16.02.2012r.   Anna Tumas  
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)